Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Právní linka 24

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKT PRÁVNÍ LINKA24 (dále jen “VOP”)

1.Úvodní ustanovení:

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro poskytování právních služeb prostřednictvím „Právní linky 24“, kdy se JUDr. Václav Vlk, advokát, sídlem Sokolovská 22, Praha 8, IČ: 66243424 č. osv. 04814 a jeho substituční advokáti (“Poskytovatel”) zavazují poskytnout klientovi telefonickou právní službu – konzultaci ohledně otázek z právní oblasti dle podmínek stanovených v zákoně č. 85/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona o advokacii (dále jen “ZoA”) a v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

2.Definice pojmů

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek platí následující definice základních pojmů:

2.1.Právní linka24 je právní služba dle ust. § ust. § 1 odst. 2 ZoA poskytnutá prostřednictvím telefonické konzultace

2.2.Právní linka je +420 222 251 664

2.3.Právní služba je definována v ust. § 1 odst. 2 ZoA

2.4.Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí služeb uzavřená mezi Klientem a Poskytovatelem komunikačními prostředky na dálku, a to zavoláním na Právní linku 24 za odměnu spočívající v jednorázové částce a dále odměnu účtovanou za každou jednotlivou minutu. K dnešnímu dni činí jednorázová odměna Kč 99,- a odměna za uskutečněný telefonický hovor Kč 39,- za 1 minutu, včetně DPH.

2.5.Poskytovatel je JUDr. Václav Vlk, advokát, advokátní kancelář Moreno Vlk y Asociados, Sokolovská 22, Praha 8 a jeho substituti

2.6.Klient je fyzická osoba způsobilá právně jednat anebo právnická osoba, která uzavřela s poskytovatelem Smlouvu ve smyslu bodu 2.4, souhlasila s VOP, se zpracováním a poskytnutím osobních údajů a základě dvou identifikačních průkazů a zároveň uskutečnila telefonický hovor. Právnickou osobu v právním postavení Klienta zastupuje její statutární orgán anebo osoba k tomu zplnomocněná.

2.7.Advokát je definován ZoA jako ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, která jej zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů, pokud – je plně svéprávný, – získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo, – v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v předchozím bodě na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, – vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, – je bezúhonný, – nebylo mu uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo, – nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. e) nebo f) ZoA, nebo uplynula-li od vyškrtnutí doba pěti let, a insolvenční řízení bylo v této době pravomocně skončeno, – není v pracovním nebo ve služebním poměru, s výjimkou pracovního poměru definovaných v § 5 odst 2 odrážka 1, 2 a 3 ZoA a ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie, – složil advokátní zkoušku, uhradil České advokátní komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, – a po splnění podmínek uvedených pod § 4 odst. 2 pod písmeny a) až i) ZoA složil do rukou předsedy České advokátní komory tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.

2.8.Operátor Klienta je poskytovatel telekomunikačních služeb, se kterým má Klient uzavřenu smlouvu o poskytnutí telekomunikačních služeb.

2.9.Odměna je finanční částka, kterou je Klient povinen zaplatit za služby poskytnuté mu Advokátem, tj. za uskutečnění telefonického hovoru přes Právní linku. Výše odměny je účtována jednak jednorázovou částkou a dále odměnou účtovanou za každou jednotlivou minutu. Obě částky jsou hrazeny na základě vyúčtování a výzvy zaslané Poskytovatelem Klientovi po poskytnutí Právní služby. K dnešnímu dni činí jednorázová odměna Kč 99,- a odměna za uskutečněný telefonický hovor Kč 39,- za 1 minutu, včetně DPH.

3.Poskynutí právní služby:

3.1.Právní služba je Klientovi poskytnuta uskutečněním telefonického hovoru na Právní linku poté, co bude telefonicky zjištěna identifikace Klienta poskytnutím údajů ze dvou průkazů za účelem provedení vyúčtování služeb.

3.2.Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s podmínkami poskytnutí Právní služby a s těmito VOP a souhlasí s nimi a zároveň prohlašuje, že informace, které poskytne či poskytl Poskytovateli za účelem své identifikace a provedení vyúčtování jsou pravdivé.

4.Cena a platební podmínky:

4.1.Cena služby je následující:

4.1.1.Poučení klienta o principu služby a identifikace klienta – zdarma

4.1.2.Následná odborná porada s advokátem dle požadavku klienta – jednorázový paušální poplatek ve výši Kč 99,– včetně DPH, 1. minuta hovoru zdarma, každá další započatá minuta je zpoplatněna částkou Kč 39,–/min. a to včetně DPH

4.1.3.Studium klientem zaslaných dokumentů advokátovi – zdarma

4.1.4.Zpětné zavolání advokátem klientovi po prostudování zaslaných dokumentů – každá započatá minuta hovoru je zpoplatněna částkou Kč 39,–/min. včetně DPH

4.1.5.Zaslání SMS a e-mailové zprávy klientovi s výslednou cenou za poskytnutou službu a s platebními údaji – zdarma

4.2.Za zavolání na Právní linku 24 Klient platí svému operátorovi cenu jako za běžný hovor a to dle tarifu sjednaného se svým operátorem.

4.3.Poplatek za využití Právní linky 24 ve výši uvedené v SMS a e-mailové zprávě zaslané Poskytovatelem Klientovi, je splatný do 5 dnů ode dne poskytnutí služby.

4.4.Klient není oprávněn žádnou svou pohledávku vůči Poskytovateli postoupit na třetí osobu. Klient není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce Poskytovatele.

5.Povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje:

5.1.zpřístupnit Klientovi možnost využít Právní linku24

5.2.zabezpečit provoz Právní linky24 v časovém rozsahu 8 – 22:00 hod. a pokud zjistí zmeškaný hovor Klienta, zavolat mu bezodkladně zpět

5.3.zajistit poskytování právních služeb s odbornou péčí

5.4.vyvinout maximální úsilí, aby byla Právní služba poskytnuta Klientovi v co nejkratším možném čase

5.5.vystavit vyúčtování a doklad o platbě za poskytnutí Právní služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo, pokud Právní služba bude přesahovat možnost porady po telefonu (prostřednictvím Právní linky 24), navrhnout Klientovi osobní setkání a konzultaci, která je zpoplatněna smluvní odměnou.

6.Povinnosti Klienta

Klient se zavazuje

6.1.zaplatit odměnu tak, jak je uvedena v těchto VOP ke dni uzavření Smlouvy, bez ohledu na to, zda bude Právní službu považovat za vadnou a uplatní ohledně ní reklamaci.

6.2.srozumitelně popsat právní problematiku, ohledně níž požaduje poskytnutí právních služeb s tím, že bere na vědomí, že Poskytovatel není oprávněn ověřovat pravdivost tvrzení uváděných Klientem, a proto čím úplněji a přesněji bude problematika ze strany Klienta popsána, tím přesnější bude i odpověď a poskytnutá Právní služba.

7.Odpovědnost za škodu

7.1.Klient bere na vědomí, že Poskytovatel umožňuje zkontaktování Klienta s Advokátem a neodpovídá proto za jakoukoli újmu, která vznikne Klientovi při poskytování Právní služby, zejména neodpovídá za újmu způsobenou Klientovi nesprávnou nebo neúplnou informací nebo radou ze strany Advokáta, která by vycházela z nepřesných nebo chybných informací sdělených Klientem.

7.2.Klient prohlašuje, že je vlastníkem anebo držitelem telefonního čísla, z něhož uskuteční při uzavření Smlouvy telefonický hovor.

8.Ochrana osobních údajů

8.1.Klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve Smlouvě, a to pro účely splnění povinností Poskytovatele daných Smlouvou. Tento souhlas Klient uděluje na dobu 30 dnů ode dne úhrady vyúčtované částky za poskytnutí Právní služby.

8.2.Klient prohlašuje, že byl seznámen se svými právy dle § 11, § 12 a § 21 zák., č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně na email: praha@moreno-vlk.eu odvolat. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Poskytovatelem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Poskytovatel mu tuto informaci předá bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Prohlásí-li Klient že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od Poskytovatele nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

8.3.Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje bude zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a popřípadě prostřednictvím třetích subjektů, které budou pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci Poskytovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

8.4.Klient výslovně souhlasí s tím, že jeho telefonický hovor s Advokátem může být monitorován a zaznamenán po dobu nejdéle 30 dnů od úhrady vyúčtování služeb vystaveného Poskytovatelem na Právní služby, a to za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšováním jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran.

8.5.Poskytovatel zpracovává osobní údaje Klienta v rozsahu titul, jméno a příjmení, telefonické číslo, čísla dvou identifikačních dokladů.

8.6.Poskytovatel se zavazuje, že bude osobní a jiné údaje Klienta chránit a neposkytne je třetím osobám s výjimkou případů, kdy je tato možnost, popř. povinnost stanovena zákonem a s výjimkou využití pro případné vymáhání dluhu z nezaplaceného vyúčtování a dokladu o platbě.

9.Poučení o uplatnění reklamace, stížností, podnětů

9.1.Klient uplatňuje reklamaci emailem: praha@moreno-vlk.eu Klient je povinen podrobně popsat vadu poskytnuté Právní služby. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od uplatnění reklamace.

9.2.Dohled nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele vykonává Česká advokátní komora. Spory vyplývající ze smluvního vztahu bude řešit příslušný soud ČR.

9.3.V případě sporu mezi Klientem a Poskytovatelem může Klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele využít možnost řešení sporu prostřednitvím České advokátní komory, která zprostředkuje jednání mezi Klientem jako spotřebitelem a Poskytovatelem jako advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitel s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

9.4.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:

– identifikační údaje stran sporu

– úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností

– označení, čeho se navrhovatel domáhá

– datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé

– prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele

– datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc).

Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách České advokátní komory www.cak.cz. V případě, že podaný návrh neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo nejsou-li k němu přiloženy požadované doklady, je navrhovatel vyzván k jejich doplnění, to ve lhůtě 15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty Česká advokátní komora návrh odmítne. Česká advokátní komora návrh odmítne také v případech, kdy:

– z přiložených písemností zjistí, že spor nenáleží do jejich věcné působnosti, že ve věci již rozhodl soud,

– byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, případně bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u jiného subjektu,

– byl návrh podán po uplynutí roční lhůty nebo je zjevně bezdůvodný.

O odmítnutí návrhu spolu s důvody tohoto odmítnutí budou strany sporu Českou advokátní komorou informovány do 15 dnů ode dne jeho obdržení.

O zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu Česká advokátní komora vyrozumí obě strany sporu a poučí je, že nemusí být zastoupeny právním zástupcem a že mohou využít nezávislé poradenství nebo zastupování či pomoc třetí osoby. Dále poučí spotřebitele, že může v kterékoli fázi ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu. Obě strany mají právo vyjadřovat k věci svůj názor, mohou nahlížet do dokumentace vztahující se k projednávanému sporu, pořizovat si kopie nebo opisy tvrzení, důkazů, dokumentů a skutečností předložených druhou stranou a vyjádřit se k nim. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, ale u zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. O prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ukončeno, musí Česká advokátní komora strany sporu bez zbytečného odkladu informovat.

Optimálním ukončením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je uzavření dohody stran sporu. Tato dohoda musí mít písemnou formu a jsou o ní, stejně jako o ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, informovány obě strany. Povinností České advokátní komory je doručit stranám sporu písemnost do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou v návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování strany sporu uvedly. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodů okolností na jeho straně nedozvěděl.

Advokát je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění, že se stal účastníkem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, poskytnout České advokátní komoře vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu spotřebitele. Povinností advokáta je s Českou advokátní komorou úzce spolupracovat a poskytnout jí součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu řešení sporu. 

10.Zánik smluvního vztahu

10.1.Smlouva uzavřená mezi Klientem a Poskytovatelem je uzavírána na dobu určitou k okamžiku ukončení telefonického hovoru na Právní linku24.

10.2.Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran podle Smlouvy, resp. těchto VOP s výjimkou těch, které podle Smlouvy anebo VOP vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu, zejména povinnost Klienta zaplatit poplatek dle Smlouvy.

10.3.Smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, proto má Klient, který je v postavení spotřebitele, právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení je Klient povinen zaslat emailem na: praha@moreno-vlk.eu, Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek a je publikován na www.pravnilinka24.cz.

11.Závěrečná ustanovení

11.1.Tyto VOP vydává Poskytovatel s účinností od 01.02.2017. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Poskytovatel má výhradní právo na úpravu těchto VOP. Ke změně VOP dojde tím způsobem, že Poskytovatel na své internetové stránce www.pravnilinka24.cz zveřejní nové znění VOP.

11.2.Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené Smlouvy. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od VOP, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.

11.3.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ZoA, usnesením Představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, etickým kodexem, zákonem na ochranu spotřebitele, č. 634/1992 Sb., jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy a stavovskými předpisy .

V Praze dne 1.2.2017

Díky několika minutám na naší lince můžete ušetřit další hodiny, nebo dny, kdy byste se k problému museli vracet. Ušetřený čas a pocit jistoty nebo alespoň přehled v tom „co se děje“, je k nezaplacení.